Mikä on Sathya Sai Organisaatio?

Mikä on Sathya Sai Organisaatio?


Sri Sathya Sai
Palveluorganisaatio

Kansainvälinen
Sai Organisaatio


Tarkoitus ja tavoitteet


Tämä Organisaatio on perustettu muuntamaan Rakkauden ja Väkivallattomuuden periaatteet arkielämän todellisuudeksi.
Sathya Sai Baban luoma rakennelma on ainutlaatuinen ja maailmanlaajuinen. Se on areena, jossa kokelaat oppivat henkisiä arvoja.
Se on kokeilukenttä, jossa jäsenet harjoittelevat palvelemista.

Tämä organisaatio ottaa helmaansa kaikkiin uskontoihin kuuluvia ihmisiä muodostaakseen kaikkien uskontojen ykseyden.
Sathya Sai Organisaation tavoitteena ei ole uskonnollisen käännytystyön tekeminen, vaan, että sen toimintoihin osallistumalla:

- Ihminen voi kasvaa tietoisuuteen sisäisestä totuudestaan, joka on synnynnäisenä hänessä itsessään ja käyttäytymään sen mukaisesti.

- Hän pystyy muuntamaan tämän sisäisen Rakkauden ja täydellisyyden jokapäiväisen elämän toiminnaksi sekä tämän myötä täyttämään elämänsä ilolla, sopusoinnulla, kauneudella, armolla, ihmisyyden loistolla ja kestävällä onnella.

- Ihminen kehittyy niin, että hänen kaikkia ihmissuhteitaan hallitsevat yhä enemmän Totuuden (Sathya), Oikean käytöksen (Dharma), Rakkauden (Prema), Rauhan (Shanti) ja Väkivallattomuuden (Ahimsa) periaatteet.
Eri uskontoihin kuuluvat opetuslapset voivat tulla vilpittömämmiksi ja antautuneemmiksi oman uskontonsa harjoittajiksi.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa seuraavalla tavalla:

Noudattamalla Bhagavan Sri Sathya Sai Baban asettamaa neljää periaatetta, nimittäin:


On vain YKSI uskonto, Rakkauden uskonto.
On vain YKSI kieli, sydämen kieli.
On vain YKSI yhteiskuntaluokka, ihmisyys.
On vain YKSI Jumala ja Hän on läsnä kaikkialla.


- Jumalan jatkuvalla muistamisella ja pitämällä kaikkea luotua ainoastaan jumalallisuuden erilaisina muotoina ja hahmoina

- Korostamalla kaikkien uskontojen olennaista ykseyttä ja vahvistamalla kaikkien uskontojen oikeaa ymmärtämistä Rakkauteen perustuvina.

- Pitämällä kaikkea työtä Jumalalle omistettuna palveluna.

- Nojautumalla kaikessa toiminnassa Jumalan rakkauteen, synnin pelkoon ja yhteiskunnassa vallitsevan oikeaan moraalin päättäväiseen noudattamiseen.


- Toimimalla henkisissä, kasvatuksellisissa ja palvelutehtävissä sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla, organisoidulla ja systemaattisella tavalla, odottamatta mitään aineellista palkitsemista tai arvostamista vaan yksinomaan pitäen sitä keinona voittaa Jumalan rakkaus ja armo.

- Tärkein tavoite on "herättää ihmisessä tietoisuus hänen sisällään luontaisesti olevasta jumalallisuudesta" ja levittää käytännön harjoituksen ja esimerkin avulla Sri Sathya Sai Baban opettamia perusperiaatteita:
Totuutta, Oikeamielisyyttä, Rauhaa, todellista Rakkautta ja Väkivallattomuutta.
Tämän jumalallisuuden kokemiseksi ei riitä pelkkä ympäristön ja ulkoisten olosuhteiden muutos, vaan ihmisten mielten muuttuminen on välttämätöntä.

Sathya Sai Baba sanoo järjestöstä, että järjestöjen tulee olla sellaisia, että jäsenet löytävät itselleen sopivan tilaisuuden syventää henkistä kilvoitteluaan, kasvattaa hyveitään ja voittaa itsekkyytensä olemalla yhteydessä työtekijöihin, jotka ovat vapautuneet tuon kuolettavan myrkyn jättämistä kaikista jäljistä. Jos tämä saavutetaan, niillä on varma menestys.

(Sathya Sai Speaks 7: puheesta 21. 4. 1967)TOIMINNAT:

Organisaation toiminnat (mm. ylistyslaulut Jumalalle, opintopiirit, palvelutyö sekä jäsenille annetut ohjeet) ovat keinoja ylläkuvatun muutoksen saavuttamiseksi. Tämän henkisen kehittymisen myötä jokainen pystyy lopulta nauttimaan sisäisestä rauhasta huolimatta elämän koettelemuksista ja paineista, pettymyksistä ja suruista, tappioista ja menetyksistä.Rakkauslaulut Jumalalle (Bhajanit)

Laulu on parantavaa lääkettä väsyneelle, se keventää sielujamme ja täyttää meidät taivaallisella tunteella. Hengellinen musiikki on yleismaailmallinen sydämen kieli.
Ylistyslaulu (Bhajan) on yksi niistä menetelmistä, joilla ihminen voi kehittää mieltänsä avautumaan ikuisille arvoille. Opeta mieli saamaan suurta iloa Jumalan loistosta ja majesteettisuudesta. Vieroita se mielihyvän etsimisen ahtaista näköaloista... Jumalan ylistäminen kehittää sinussa halun kokea totuus, nähdä välähdys siitä kauneudesta, jota Jumala on ja maistaa autuutta, jota Itsen kokeminen on. Se rohkaisee ihmistä sukeltamaan itseensä ja olemaan aidosti todellinen itsensä. (Sathya Sai Speaks 7, s. 468-469)

Miltei jokaisessa uskonnollisessa perinteessä hartailla lauluilla on huomattava sijansa. On sitten kysymys hymneistä, lauluista, koraalimusiikista tai bhajaneista, pyhien laulujen tarkoituksena on kohottaa ihmisen henkeä ja vahvistaa tunnetta Jumalan loistosta ja suurenmoisuudesta. Ryhmässä toimiminen vahvistaa uskoa ja antaa iloa. Ryhmässä laulamisen avulla hankimme henkistä luottamusta ja saamme rohkeutta jatkaa polulla kohti Jumalaa. Laulu on harjoitus, jolla voimme saavuttaa tärkeitä tuloksia.Opintopiiri

Sathya Sai Baba-opintopiiri tukee kokonais-valtaista henkisestä ponnistelua. Käytännön toteutusta ja vilpittömyyttä pidetään korkeammassa arvossa kuin akateemista oppineisuutta. Opintopiiri yrittää muuttaa käyttäytymistämme eikä täyttää päätämme sulattamattomalla tiedolla. Se voi antaa käytännön tietoa, joka kohottaa ja jalostaa luonnettamme. Vain luonteen kehittämistä voidaan kutsua todelliseksi kasvatukseksi. Ei tieto, vaan muuntuminen; päämääränä tulisi olla tulkinta eikä neuvo. Teoreettinen tieto on vain taakka, jos sitä ei ole pantu käytäntöön, sillä vasta silloin se voi kirkastua viisaudeksi ja muotoutua jokapäiväiseksi elämäksi. Tieto, joka ei anna sopusointua ja eheyttä elämään ei ole hankkimisen arvoista. Jokaista toimintaa on pidettävä pätevänä ja arvokkaana sen mukaan, missä määrin se auttaa paljastamaan Itsen ja luonnon totuuden. (Sathya Sai Speaks 9, s.51)


Palvelutoiminta (Seva)

Palvelu laajentaa näkemystämme yli oman pienen egomme rajojen. Kuinka voimme olla iloisia, kun lähellämme olevat kärsivät? Kuinka voimme reagoimatta katsoa heidän tuskaansa. Kun kasvamme henkisesti, ymmärrämme, että veljeys on todellisuutta, eikä vain kirkossa kävijöiden pyhältä kuulostava teoria.
Jos palvelemme ajatellen, että toiminnastamme on ensisijassa hyötyä muille, olemme väärässä. Palveluksesta on eniten hyötyä sille, joka palvelee. Muita ihmisiä palvellaan, mutta saamme iloa ja henkistä opetusta toiminnastamme. Opimme tuntemaan toisissa itsemme, mikä kasvattaa myötätuntoamme ja avartaa näkemystämme.
Sinun tulisi uskoa, että palveleminen on tie Jumalan kokemiseen. Palvelemisen eri muodot eivät ole tarpeen Sathya Sai Organisaation eivätkä yhteiskunnan vuoksi. Ne ovat olemassa puhtaasti ja olennaisesti teidän itsenne vuoksi, jotta teidän oma elämänne muuttuisi ja te lunastaisitte itsenne.
(Sanathana Sarathi, syyskuu 1984, s. 232)


Jäsenyydestä kiinnostuneille

Jos olet kiinnostunut organisaatiosta, sinua kehotetaan ystävällisesti osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin ja toimintoihin, saadaksesi käsityksen sen toiminnasta ja tutustuaksesi siihen. Jos kiinnostuksesi kasvaa ja haluat liittyä jäseneksi, ole hyvä ja ota yhteyttä keskuksen tai ryhmän toimihenkilöihin tai jäseniin.

Kaikilla, jotka kokevat omakseen yhdistyksen päämäärät ja tavoitteet, sekä aikovat noudattaa Sathya Sai Baban kuvaamia totuuden, oikeankäytöksen, rakkauden, rauhan ja väkivallattomuuden periaatteita, ja joilla on mahdollisuus osallistua Sathya Sai ryhmän tai keskuksen tilaisuuksiin, on oikeus liittyä yhdistyksen jäseneksi.


Ota yhteyttä sähköpostitse:
baba